คณะผู้บริหาร

นายลิขิต วงษาเทพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา